Polski  English   

Tunel Retencyjno-Rozsączający BECKER 320 z aprobatą techniczną

 

aprobata techniczna

raport ITB

broszura

cennik

Tunel Retencyjno-Rozsączający Becker 320

 

MODUŁ TUNELU RETENCYJNO-ROZSĄCZAJĄCEGO BECKER 320 z aprobatą techniczną.

Pojemność modułu 320 l, wym. 1205 x 800 x 630 mm, waga 9,50 kg.

Wytrzymałość: tunele mogą być osadzane pod parkingami dla samochodów ciężarowych do 30 ton

 

OPIS TECHNICZNY:

Tunele retencyjno-rozsączające BECKER 320 z płytami czołowymi owijane geowłókniną filtracyjną przeznaczone są do rozsączania i retencji wody deszczowej, zbieranej z dachów budynków oraz z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi, ulice i drogi. Woda deszczowa kierowana jest do urządzeń filtrujących celem oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych włókniną filtracyjną tuneli w celu retencji i rozsączenia wody w gruncie.

Tunele rozsączające łączone są w zespoły (w pionie i w poziomie), o wielkościach zależnych od wielkości powierzchni, z której zbierana jest woda. Tunele rozsączające układane są w wykopie na podłożu żwirowym, a przy gruntach słabo przepuszczalnych również w obsypce żwirowej w budownictwie indywidualnym oraz użyteczności publicznej, na obszarach ruchu pieszego, ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Przyłącza górne: DN 100 (lub: DN 150; DN 200; DN 300); Przyłącza dolne: DN 100; Przyłącze rewizyjno odpowietrzające: DN 100 lub DN 200, Materiał: PP/PE Kolor: czarny. Tunele rozsączające BECKER 320 są zarejestrowane jako nowy wzór przemysłowy nr 002347658; wykonywane są metodą wtrysku z mieszanki polipropylenu z polietylenem (PP/PE) z recyklingu. Do odpowietrzenia tuneli systemu BECKER oraz do połączenia z instalacją i siecią kanalizacyjną stosowane są rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U, spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009, lub z polipropylenu (PP), spełniające wymagania normy PN-EN 1852-1:1999 (+ PN-EN 1852-1:1999/A1:2002). Połączenia elementów systemu BECKER z rurami uszczelniane są realizowane za pomocą elastomerowych uszczelek – pierścieni.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA:

Zestawy tuneli kanalizacji deszczowej systemu BECKER przeznaczone są do zagospodarowania/ retencji oraz grawitacyjnego rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej odprowadzanej z dachu budynku oraz zebranej z utwardzonych powierzchni ale mogą być również stosowane do rozsączania ścieków pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków. Zestawy elementów BECKER mogą być stosowane na terenach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Zestawy elementów systemu mogą być stosowane w gruntach o niskim poziomie wód gruntowych, w gruntach lekkich i przepuszczalnych oraz w gruntach spoistych (słabo przepuszczalnych) przy zastosowaniu obsypki żwirowej.

Przy stosowaniu zestawów elementów systemu BECKER powinny być spełnione następujące warunki:
– dno wykopu powinno być dokładnie wypoziomowane i wyłożone 10 cm warstwą żwiru 8/16
– tunele BECKER 320 powinny być ułożone na warstwie żwiru jeden za drugim i złączone obrzeżami a następnie owinięte geowłókniną na 30 cm zakładkę
– dolna powierzchnia tuneli rozsączających powinna znajdować się min. 1,0 m ponad poziomem wody gruntowej,
– rury kanalizacji deszczowej powinny być układane ze spadkiem,
– zwieńczenia studzienek/filtrów kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000,
– odległość usytuowania tuneli od budynku z nieizolowaną piwnicą powinna wynosić min. 6,0 m
– do odwodnienia 100 m2 przy opadach 150 l/s/ha potrzeba min. od 3 – 7 tuneli w zależności od wskaźnika przepuszczalności gruntu.

Tunele rozsączające BECKER 320 – warunki wbudowania

Obciążenia: dopuszczalne obciążenie ruchem samochodów ciężarowych do 30t

Minimalna grubość przykrycia gruntem:
– 25 cm przy obciążeniu ruchem pieszym
– 75 cm przy obciążeniu samochodami osobowymi
– 150 cm przy obciążeniu samochodami ciężarowymi do 30t .

Maksymalna głębokość posadowienia (mierzona od dna tunelu):
– 250 cm

Przy budowie układów retencyjno-rozsączających BECKER należy uwzględniać wymagania norm:
– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania
– PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń -Część 1 – Wymagania ogólne
– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych